Back to top

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities

1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

• Opdrachtgever: de wederpartij van Joeyzo.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Joeyzo.

Artikel 2
Toepasselijkheid

1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Joeyzo gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Joeyzo verrichtte handelingen.

 

2

Door ondertekening van het projectplan (de overeenkomst) met Joeyzo verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Joeyzo en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

3

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

4

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

5

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Joeyzo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes

1

De door Joeyzo gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

 

2

Joeyzo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan Joeyzo wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

3

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Joeyzo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

4

Een samengestelde prijsopgave verplicht Joeyzo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

5

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4
Prijzen, facturatie en betalingen

1

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Joeyzo gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

 

2

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Joeyzo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

3

Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en projectplan van de website. De website krijgt een tijdelijke pagina, zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie. Na de definitieve oplevering van de website wordt het restant bedrag gefactureerd evenals de overeengekomen extra werkzaamheden.

 

4

Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

 

5

Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie beheer.

 

6

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 1 maand na factuurdatum te geschieden, op de door Joeyzo aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

7

Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

8

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

 

9

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kunnen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5
Contentbeheer van de website

1

Deze voorwaarden gelden voor het contentbeheer voor een bestaande website.

 

2

Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk.

 

3

Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

 

4

Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

 

5

Kosten van een contentbeheercontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

 

6

De opzegtermijn voor een contentbeheercontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6
Technisch onderhoud van de website

1

Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, framework Genesis en het regelmatig maken van een backup van de database.

 

2

Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudcontract.

 

3

Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudcontract.

 

4

Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

 

5

Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

 

6

De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

 

7

Bij afname van een hostingcontract bij Joeyzo, tezamen met een WordPress website geldt een onderhoudsverplichting van WordPress en de daarop geinstalleerde themes en plugins. Deze onderhoudsverplichting kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhouds contract.

Artikel 7
Verplichtingen van de opdrachtgever

1

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Joeyzo mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8
Uitvoering van de overeenkomst

1

Joeyzo zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

 

2

Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Joeyzo steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

 

3

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Joeyzo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Joeyzo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Joeyzo zijn verstrekt, heeft Joeyzo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4

Joeyzo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Joeyzo kenbaar behoorde te zijn.

 

5

Joeyzo zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

 

6

Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Joeyzo het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Joeyzo hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

 

7

Indien door Joeyzo of door Joeyzo ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

8

Opdrachtgever vrijwaart Joeyzo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9
Wijzigingen en meerwerk

1

Indien Joeyzo op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Joeyzo worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Joeyzo.

 

2

Joeyzo is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

3

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Joeyzo opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

4

Na het goedkeuren van de offerte en projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

 

5

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Joeyzo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10
Duur en beëindiging

1

Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd (lopend vanaf de ingangsdatum).

 

2

Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 

3

Joeyzo kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Joeyzo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

 

4

Joeyzo heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Joeyzo niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Joeyzo zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Joeyzo kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

5

Joeyzo heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.

 

6

Joeyzo heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 10.5.

Artikel 11
Levering en levertijd

1

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

 

2

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 12
Copyright

1

Alle aan Joeyzo verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

 

2

Alle door Joeyzo ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Joeyzo voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

 

3

Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Joeyzo het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Joeyzo wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.

 

4

Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkijgen van evt. benodigd copyright.

Artikel 13
Aansprakelijkheid en vrijwaring

1

Joeyzo en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

 

2

De aansprakelijkheid van Joeyzo zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

3

De aansprakelijkheid van Joeyzo stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.

 

4

Joeyzo kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

Artikel 14
Overmacht

1

In geval van overmacht is Joeyzo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

 

2

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

3

Joeyzo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Joeyzo geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 15
Diverse bepalingen

1

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

2

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

3

Joeyzo kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

 

4

Joeyzo heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 16
Derden

1

Joeyzo is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Joeyzo doorgevoerd.

 

2

Joeyzo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 17
Eigendomsvoorbehoud

1

Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

 

2

De door Joeyzo vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

 

3

Door Joeyzo of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Joeyzo.

Artikel 18
Privacy bepalingen

1

Zie hiervoor de privacyverklaring op www.joeyzo.nl/privacy-verklaring/.

Artikel 19
Verwerkingsovereenkomst

1

Indien Joeyzo in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) Joeyzo en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Joeyzo uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.

 

2

Joeyzo verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Joeyzo als verwerker.

 

3

De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de diensten mogelijk door Joeyzo kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de overeenkomst.

 

4

Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.

 

5

Joeyzo zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

6

Joeyzo staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Joeyzo, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

 

7

Joeyzo mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Joeyzo daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever zalJoeyzo de opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.

 

8

Opdrachtgever geeft Joeyzo hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Joeyzo zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als opdrachtgever en Joeyzo zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van opdrachtgever zal Joeyzo de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Joeyzo ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Joeyzo ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en Joeyzo in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.